Cane Corso Italiano

De Cane Corso van nu is een betrouwbare en sportieve hond. Aan nieuwe eigenaren moeten wel enkele eisen gesteld worden. Ervaring met honden is zeker gewenst. De Cane Corso is een erg zelfstandige hond. Hij is gek op zijn baas, maar vindt het ook leuk om er alleen op uit te gaan. Een goede band tussen baas en hond is nodig om de Cane Corso onder controle te houden. Een goede socialisatie is dan ook een eerste vereiste. Werkdrift zit in het bloed van de Cane Corso.

 

Een Cane Corso is een aardige huishond en een ideale kameraad van het gezin, maar ook een hond van een ras dat twintig jaar geleden nog de schaapskuddes en boerenerven bewaakte. Ruimte en beweging (dus ook tijd) is van belang!

 

In Nederland is de fokbasis nog relatief klein. Daarbij komt dat het Cane Corso bestand nog geen duidelijk standaard heeft. In het thuisland van de Cane Corso (Italië) heeft elke streek zijn eigen type ontwikkeld. Er was wel een gemene deler aangaande het uiterlijk maar functionaliteit stond voorop. Nu kijken we meer naar het uiterlijk. Daarom is ruim 20 jaar geleden een vereniging opgericht in Nederland: Cane Corso Club Nederland; hier zijn alle rastypische fokkers van de Cane Corso bij aangesloten. Deze rastypische fokkers voldoen aan alle vereisten die opgesteld zijn door de vereniging in samenspraak en samenwerking met de Raad van Beheer.

 

Uiterlijk van de Cane Corso volgens Nederlandse Maatstaven:

Het is een middelgrote tot grote, krachtige hond, die duidelijk Molosserachtige trekken heeft. De CC heeft een brede kop. De oren zijn hoog ingeplant, driehoekig en hangend. De vacht is kort met weinig ondervacht. De vacht bestaat uit verschillende kleuren, zwart, grijs,geel/fawn, rood/bruin en gestroomd. Bij honden zijn voor zover bekend maar 2 pigmentsoorten;

1) Eumelanine, donker pigment. Dit is altijd zwart of bruin

2) Phaeomelanine, licht pigment. Dit is altijd rood of geel.

Honden hebben altijd beide soorten pigment maar kunnen niet altijd beide soorten tonen.

De Cane Corso heeft een grijs of zwart masker. In fawn kleurige en gestroomd kleurige Cane Corso's mag het masker op de snuit niet verder gaan dan de lijn van de ogen.

Afhankelijk van het geslacht bereikt de Cane Corso een schofthoogte van 60 tot 68 cm en een gewicht van 45 tot 60 kilogram.

 

The Cane Corso from now is a reliable and sporty dog. Some requirements have to be imposed on new owners. Experience with dogs is certainly desirable. The Cane Corso is a very independent dog. He loves his boss, but also likes to go out alone. A good relationship between boss and dog is necessary to keep the Cane Corso under control. Good socialization is therefore a prerequisite. Enthusiasm for work is in the blood of the Cane Corso. A Cane Corso is a nice house dog and an ideal companion for the family, but also a dog of a breed that, twenty years ago, guarded the sheep herds and farmyards. Space and movement (including time) is important!


In the Netherlands, the breeding base is still relatively small. In addition, the Cane Corso file does not yet have a clear standard. In the homeland of the Cane Corso (Italy) each region has developed its own type. There was a common denominator regarding the appearance but functionality was paramount. Now we look more at the appearance. That is why over 20 years ago an association was founded in the Netherlands: Cane Corso Club Nederland, here all breed-typical breeders of the Cane Corso are affiliated. These breed-typical breeders meet all requirements drawn up by the association in consultation with and in cooperation with the Board of Directors.

 

Appearance of the Cane Corso according to Dutch standards: It is a medium to large, powerful dog, which clearly has Molosser-like features. The CC has a broad head. The ears are set high, triangular and hanging. The coat is short with little undercoat. The coat consists of different colors, black, gray, yellow / fawn, red / brown and brindled.

In dogs, only 2 pigments are known; 
1) Eumelanin, dark pigment. This is always black or brown
2) Phaeomelanine, light pigment. This is always red or yellow.
Dogs always ha
ve both types of pigment but can not always show both species. The Cane Corso has a gray or black mask.
In fawn colored and brindle colored Cane Corsos, the mask on the muzzle should not go beyond the line of the eyes.
Depending on the sex, the Cane Corso reaches a shoulder height of 60 to 68 cm and a weight of 45 to 60 kilograms.